พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

12.4.2559
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

12.4.2559
อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษีตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกและตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

12.4.2559
บัญชีอัตราภาษีรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

12.4.2559

หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย