การเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ (Web Template)

หมายเหตุ : ในขณะที่ท่านลงข้อมูลเสร็จแล้ว การเปลี่ยน Web Template
จะไม่ทำให้ข้อมูลท่านหาย จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าตา และโทนสีของเว็บเท่านั้น
1. Log In เข้าระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการ)
2. เลือกเมนู "Web Templates" ดังรูป
 
3. เลือกหมวดหมู่ "Web Template" ดังรูป
 
4. คลิกเมนู "ใช้งาน" เพื่อใช้งาน Template ที่ต้องการ
 
ุ5. จากนั้นคลิกที่ "แสดงเว็บไซต์ตัวอย่าง" เพื่อแสดง Web Template ตัวอย่าง
 
6. ตัวอย่างและโทนสีเว็บไซต์