การ Set ค่า Privacy

หมายเหตุ ที่สาธิตนี้เป็น Internet Explorer Version 8 นะครับ หากเป็น Version อื่นทำคล้ายกันครับ
 
 


จากนั้นให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับ