เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Ken Burnsdocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • kenburns1
  Hi Everyone
  I'm Up Here
  Revolution Slider Ken Burns Effect
 • kenburns2
  Ken Burns Transitions
  Customizable
 • kenburns11
  Premium Features
  Added Frequently
 • kenburns5
  Create Amazing Sliders
 • kenburns9
  Spot On!
  Ken Burns Effect

The Ken Burns Effect?

If you use the settings Background Fit, Background Fit End, Background Align and Background Align End, you can create great Background Zoom Effects

How does a Slide Markup Looks like then ?

<li data-transition="fade" data-slotamount="1" data-masterspeed="400" data-delay="5000" >
	<!-- MAIN IMAGE -->
	<img src="images/kenburns1.jpg"
		 alt="kenburns1"
		 data-kenburns="on"
		 data-bgposition="left bottom"
		 data-bgpositionend="center top"
		 data-bgfit="200"
		 data-bgfitend="100"
		 data-duration="2000"
		 data-ease="Power4.easeInOut"
		 >
</li>