เลือกรูปแบบ

เลือกคู่สีของ Font, Button และอื่นๆ

เลือกสีของพื้นสีเว็บ


รูปแบบขอบด้านข้างของเว็บ

พื้นหลังแบบ Pattern

พื้นหลังสำหรับขอบด้านข้างของเว็บที่เป็น Box


×

Revolution Slider

Fullscreendocumentation exmaple

This example is provided by the vendor. This is also included on purchased version!
You can easy edit any example using caption & transition editor.
Revolution Slider - one of the most powerful available sliders!


 • slidebg1
  BASIC CAPTION
  ANIMATIONS
  FADE
  SHORT FROM LEFT (sfl)
  SKEW FROM LEFT (skewfromleft)
  SHORT FROM TOP (sft)
  LONG FROM TOP (lft)
  SHORT FROM RIGHT (sfr)
  SKEW FROM RIGHT (skewfromright)
  SHORT FROM BOTTOM (sfb)
  LONG FROM BOTTOM (lfb)
  RANDOM ROTATE (randomrotate)
  LONG FROM RIGHT (lfr)
  LONG FROM LEFT (lfl)
 • slidebg1
  SOME FANCY EASING
  Power1.easeOut
  Back.easeOut
  Elastic.easeOut
  Power3.easeInOut
  Power4.easeOut
  Power2.easeInOut
  Circ.easeOut
  Cube.easeOut
  Bounce.easeOut
  Linear.easeNone
  Expo.easeOut
  Expo.easeIn
 • slidebg1
  TRY THE
  CAPTION ANIMATION
  BUILDER BELOW
  GO AND GIVE A TRY
 • slidebg1
  CREATE AWESOME ANIMATIONS

What to do for FullScreen?

Make sure that your slider Wrapping Container allows you to go fullwidth and fullheight, and there is no limitation in width / maxwidth.In case your container is Boxed, and you want to force the Slider to go Fullscreen, than simple use the forceFullWidth:"on" parameter !
If you wish to have an Offset top and bottom, since you have some header or Footer, or both, please take a look on the example here: Sample FullScreen Offsets

Initialise the Plugin somewhere in the Body Footer:

<script type="text/javascript">

	var revapi;

	jQuery(document).ready(function() {

		  revapi = jQuery('.tp-banner').revolution(
			{
				delay:15000,
				startwidth:1170,
				startheight:500,
				hideThumbs:10,
				fullWidth:"off",
				fullScreen:"on",
				fullScreenOffsetContainer: ""

			});

	});	//ready

</script>