PCB (Printed Cricuit Board)

แผ่นวงจรพิมพ์ หรือ พีซีบี ที่นักอิเลคทรอนิกส์ทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า แผ่นปริ๊นซ์ (Ptinted Circuit Board:PCB)เป็นแผ่นที่สร้างด้วยพลาสติกชนิดนึ่งที่มีการฉาบผิวด้วยทองแดงเต็มแผ่น และเมื่อต้องการใช้แผ่นวงจรพิมพ์ทางอิเลคทรอนิกส์ นักประดิษฐ์หรืออิเลคทรอนิกส์ก็จะนำ ลายวงจรที่ต้องการมาทาบหรือสกรีนลายลงบนแผ่นทองแดงซึ่งอาจจะสร้างลายด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป จนเกิดลายบนทองแดง

จากนั้นก็นำแผ่นวงจนพิมพ์ที่สร้างลายเสร็จเรียบร้อบแล้วไปจุ่มในน้ำยากัดแผ่นปริ๊นซ์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นทำการเขย่าให้น้ำยาเคลื่อนที่ไปมา จนเริ่มเห็นลายวงจรที่ชัดเจนขึ้น แล้ว นําไปล้างด้วยนําธรรมดา

จะเห็นว่ามีเส้นลายทองแดงทีเดน่ชดัขนึ จากนั้นทําการเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ด้วย นํายาเคลือบแผ่นวงจรพิมพ์ทีมีขายอยู่ตามร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อแห้งก็นํามาเจาะรู้เพื่อใช้ สําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือประกอบกันเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ ซึ่งมีความ ซับซ้อนและยุ่งยาก โดยแผงวงจรนี้อาจมีเพียงด้านเดียวหรือสองด้านหรือสามารถวางซ้อนกันได้หลายๆชั้น (Multi-layer) ได้เช่นกัน ตามความต้องการของผู้ออกแบบ

กลาสอิพอกซี่ (Glass Epoxy)

พีซีบี แบบนีในสว่นทีเป็นฉนวนซงึเป็นฐานทองแดงนั้นทํามาจากเส้นใยแก้ว ถักทอกันเป็นแผ่น เมื่อทอใยแก้วเสร็จแล้วจึงอัดเป็นแผ่นด้วยส่วนผสมของอิ พอกซีเรซิ่น แล้วจึงมาเคลอืบแผ่นทองแดงบางๆติดกันด้วยกาว ทั้งด้านเดียว และสองด้าน ตามการใช้งาน มีทั้งแบบหน้าเดียว/ สองหน้า/ สองหน้าเพลททรูโฮล มัลติเลเยอร์ ซึ่งเหมาะ สำหรับนก็ดีไอวาย คณุภาพ ความคงทน การตัดต้องใช้เลื่อยเพราะค่อนข้างแข็ง


ฟีนอลิก ( Phenolic)

พีซีบี แบบฟีนอลิก เราจะเห็นได้ทั่วไปในอุปกรณ์ต่างๆ เช่นวิทยุกระเป๋าหิ้ว ทีวี เพราะการผลิตทําได้รวดเร็วในจํานวนมากๆ เนื้อฟินอลิกนั่นนิ่มและตัด เจาะง่าย ในโรงงานมักจะทำโม(แบบ)แล้วปั้มออกมาเป็นแผ่นๆได้เลย เนื้อ ของฟินอลิกจะเป็นสีน้ำตาลทองอ่อนและแก่ โค้งงอเมือถูกความร้อนและติด ไฟง่ายกว่าแบบอิพอกซี่แต่ทำงานง่ายกวา่และราคาก็ถูกกว่า


เฟล็กซิเบิล7 (Flexible)

พีซีบีแบบนี้เป็นพีซีบีที่มีฐานเป็นฉนวนทีบางมาก สามารถดัดไปมาให้อยู่ใน ช่องแคบๆได้สบาย แต่การออกแบบคงไม่ง่าย ในการคำณวนช่วงการหักงอ จะ เห็นได้ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็กเช่นกล้องถ่ายภาพ เป็นพีซีบีเฉพาะ ตามลักษณะงานไม่มีขายทั่วๆไป


เคมวัน (Cem)

พีซีบี แบบเคมวันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักซึ่งมีเกรดอยู่ระหว่างแบบฟินอลิก และ อิพอกซี่ลักษณะจะเป็นเนื้อสีขาวขุ่นหรือค่อนข้างขาว แข็งแรง มากกว่าแบบฟินอลิกแต่น้อยกว่าแบบอิพอกซี่จะพบได้บ่อยในผลติภณัฑ์ จําพวก UPS และยังผลิตได้ง่ายเช่นเดียวกับแบบฟินอลิกตัด เจาะ ปั้ม ราคาย่อมเยาว์กว่าอิพอกซี่พีซีบีแบบนี้ค่อนข้างหายากนิดนึ่งส่วนมากจะสั่งทํากัน เป็นจํานวนมากๆในโรงงานเท่านั้น


เทฟล่อน (Teflon)

พีซีบี แบบเทฟล่อน เป็นพีซีบีที่มีคุณภาพสูงและคุณสมบัติดีมากไม่สามารถหาได้ทั่วไปต้องสั่งเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นจะถูกนำไปใช้งานในอากาศยาน และในอุปกรณ์ทีอยู่ในช่วงความถี่ระดับ GHz เช่น ความถี่ไมโครเวฟ