ทำเนียบผู้บริหารสถาณศึกษา

1.นายประจวบ สุวรรณภักดี  อาจารย์ใหญ่           ปี พ.ศ. 2536-2543

2.นายประจวบ สุวรรณภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี พ.ศ. 2544-2553

3.นายโชคชัย ชิณโณ        ผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี พ.ศ. 2554-2559

4.นายธวัชชัย เหมวงษ์       ผู้อำนวยการโรงเรียน           ปัจจุบัน