๑.  งานธุรการ/สารบรรณ

๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๓. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

 ๔. การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนหน่วยกิต

๕.  งานทะเบียน

๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗. การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม   และเทคโนโลยีการศึกษา

๘. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๙. การนิเทศการศึกษา

๑๐. การแนะแนวการศึกษา

๑๑. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๒. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการหน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

๑๕. การรับนักเรียน

๑๖.  การส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย

๑๗.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๘. งานห้องสมุด

๑๙. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย