๑.  งานธุรการ/สารบรรณ

๒.. การจัดทำและเสนอของบประมาณ

๓. การจัดสรรงบประมาณ

๔. การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  และรายงาน ผลการใช้เงินและผลการดำเนินการ

๕. การระดมทรัพยากรและ การลงทุนเพื่อการศึกษา

๖. งานการเงิน

๗. งานบัญชี

๘.การบพัสดุและสินทรัพย์

๙. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย