๑. งานธุรการ/สารบรรณ

๒. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

๓. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

๔. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๕. วินัยและการรักษาวินัย

๖. การออกจากราชการ

๗.งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

๘.งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ บุคคล บริหารงานทั่วไป

 ๙. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

 ๑๐. งานอำนวยการและสารบรรณโรงเรียน

๑๑. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒.งานประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาหน่วยงานอื่นๆ

๑๓.งานเลขานุการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา

๑๓. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย