กลุ่มงานกิจการนักเรียน  

๑. งานธุรการ/สารบรรณ

๒. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

๓. งานจัดทำสำมะโนครัวผู้เรียน

๔. งานปกครองนักเรียน

๕. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๖.งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

๗.งานส่งเสริมประชาธิปไตย

๘.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๙.งานพยาบาล 

๑๐.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานอาคารสถานที่และชุมชน

๑. งานธุรการ/สารบรรณ

๒. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

๓. งานบริการสาธารณะและงานโรงเรียนกับชุมชน

๔. งานสหกรณ์โรงเรียน

๕. งานประชาสัมพัทธ์

๖.งานโสตทัศนูปกรณ์

๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘.งานโภชนาการและโรงอาหาร

๙. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย