ITA2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

          มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน 

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 : ข้อมูลการติดต่อ 

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O8 : Q&A 

O9 : Social Network 

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี 

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

O17 : E-Service 

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ 

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ 

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี 

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

:: ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     :::ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

     ::: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน