วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม

 

พันธกิจโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

          ๑.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                

          ๒.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       

          ๔.ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี                                           

          ๕.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

 

เป้าประสงค์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

          ๑.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๒.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน

          ๓.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                           

          ๔.นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี                                                 

          ๕.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข