อักษรย่อโรงเรียน         พ.ว.

สีประจำโรงเรียน          แดง – เหลือง

สีแดง        หมายถึง    ความมุ่งมั่น  ความเข้มแข็ง  มีพละกำลัง

สีเหลือง      หมายถึง    ความดี ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์

คำขวัญโรงเรียน                  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญาประจำโรงเรียน          กยิรา เจ กยิรา เถนํ  ( ทำอะไร ทำให้จริง )

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นกันเกรา (ต้นมันปลา)

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปใบโพธิ์ภายใต้รัศมีเก้าแฉก อยู่เหนือปรัชญาของโรงเรียนเป็นภาษาบาลี

มีความหมายว่า “ทำอะไร  ทำให้จริง”

            ใบโพธิ์     หมายถึง     สติปัญญา  หรือภูมิปัญญา

          รัศมีเก้าแฉก     หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายโดยสรุป เป็นโรงเรียนภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

ที่เสริมสร้างพัฒนาโรงเรียนให้เกิด คุณธรรม ความรอบรู้ ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660510
รหัส Smis 8 หลัก :
  43032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  660510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  photongvittayanuson
ที่อยู่ :
 หมู่ที่  9  บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ :
  042490910
โทรสาร :
  042490910
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2536
อีเมล์ :
  photongwit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
Facebook :
  
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 11:13:41 น.
)
แผนที่พิกัดโรงเรียน